Đã có 152 tác giả, 39 tỉnh/thành và 1040 tác phẩm

Đã có 152 tác giả, 39 tỉnh/thành và 1040 tác phẩm