Đã có 52 tác giả, 17 tỉnh/thành và 163 tác phẩm

Đã có 52 tác giả, 17 tỉnh/thành và 163 tác phẩm